KONSREG - lankytojų išankstinės registracijos sistema

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą vizitų registravimo sistemoje KONSREG

 

·         Kas yra Jūsų pateiktų duomenų valdytojas?

Jūsų pateiktų duomenų valdytojas yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Su Užsienio reikalų ministerijos duomenų apsaugos pareigūnu susisiekti galima el. p. urm@urm.lt, tel. 8 706 52439.

 

·         Koks yra Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Užsienio reikalų ministerija Jūsų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo Užsienio reikalų ministerijoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-154 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Užsienio reikalų ministerijoje taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.

 

·         Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų pateikti duomenys?

Jūsų duomenys registruojantis vizito Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje yra gaunami per vizitų registravimo sistemą KONSREG ir tvarkomi konsulinių funkcijų atlikimo ir pagalbos teikimo tikslais.

 

·         Kas yra Jūsų duomenų gavėjai?

Jūsų pateiktų duomenų gavėjai yra Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas ir konsuliniai pareigūnai diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. Įstatymų nustatytais atvejais, Jūsų pateikti duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims.

 

·         Kokį laikotarpį yra saugomi gauti duomenys?

Registracijos metu pateikti duomenys KONSREG sistemoje yra saugomi 30 kalendorinių dienų po vizito dienos, vėliau jie yra automatiškai ištrinami.

 

·         Kokios yra Jūsų teisės duomenų pateikimo ir jų saugojimo periodu KONSREG sistemoje?

Jums pateikus duomenis registruojantis vizito Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, galite prašyti Užsienio reikalų ministerijos įgaliotų asmenų (Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos arba Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento) leisti susipažinti su Jūsų pateiktais duomenimis, taip pat leisti juos ištaisyti arba ištrinti iki jų automatinio ištrynimo iš KONSREG sistemos dienos. Jei Jūsų prašymu pateikti duomenys iki vizito dienos yra ištrinami, Jūsų vizito registracija KONSREG sistemoje yra panaikinama.

 

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą dėl galimai netinkamo Jūsų pateiktų duomenų tvarkymo. Skundą galite pateikti:

·         Užsienio reikalų ministerijos asmens duomenų apsaugos pareigūnui el. p. urm@urm.lt

·         paštu adresu: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius

·         atvykus į Užsienio reikalų ministeriją ir pateikus jį Piliečių aptarnavimo skyriuje adresu: J. Tumo – Vaižganto g. 2, Vilnius (šoninis ministerijos įėjimas); tel. +370 5 236 2444, darbo laikas I-IV: 8.00-17.00, V: 8.00-15.45.